NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI
UDŽBENICI I ZBIRKE PROPISA
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
BIOGRAFIJA I NAUČNI REZULTATI
NAUČNE MONOGRAFIJE
PRAKTIKUMI
ZBORNICI RADOVA I UREDNIŠTVO
NAGRADE, PRIZNANJA I MEDIJI

Prof. dr Vladimir M. Cvetković

Realizovao je veći broj nacionalnih i međunarodnih naučnih istraživanja i objavio je više od 250 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima,  2 udžbenika, 20 naučnih monografija, 2 praktikuma, zbirku propisa, 14 radova u časopisima na SCI/SSCI listi i doktorsku disertaciju. Kvantifikacijom naučnih rezultata, dr Vladimir M. Cvetković ostvario je više od 598 naučnih poena. Uža oblast istraživačkih interesovanja jesu bezbednost, katastrofe, vanredne situacije, prirodne i antropogene opasnosti, upravljanje rizicima, civilna zaštita. Služi se engleskim i nemačkim jezikom. Doktorirao je na Fakultetu bezbednosti Univerzitetu u Beogradu, na temu ,,Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji“ (2016) čime je stekao akademsko zvanje doktor nauka – nauke bezbednosti. Na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu odbranio je master rad 2012. godine i diplomirao je 2010. godine kao student generacije sa prosečnom ocenom 10.00 (prvi polaznik u istoriji sa spomenutim ostvarenim prosekom), čime je stekao zvanje diplomirani kriminalista.

Zaposlenje

Fakultet bezbednosti,  Univerzitet u Beogradu, Gospodara Vučića 50, Beograd 11000

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd

Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd

Imejl adrese

Možete me kontaktirati preko sledećih imejlova: vmc@fb.bg.ac.rs vladimirkpa@gmail.com predsednik@upravljanje-rizicima.com