PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH - KATASTROFA

U izdanju Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa objavljen je zbornik radova 

PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Vladimir M. Cvetković

Naučni i programski odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Redakcioni odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

 

PREDGOVOR

Poštovani čitaoci, pred vama se nalazi tematski zbornik radova pod naslovom Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa. Zbornik je nastao kao rezultat samostalno istraživačkih aktivnosti profesora i istraživača njime je obuhvaćeno dvadeset dva relevantna naučna rada u kojima se na vrlo vešt i interesantan način elaboriraju različiti pravni i bezbednosni aspekti upravljanja prirodnim i antropogenim katastrofama. Radove je recenzirao veći broj recenzenata, dok je naučni i programski odbor činilo više od deset profesora sa različitih Univerziteta i Fakulteta.

Tematske jedinice zbornika su bile vrlo različite imajući u vidu dosadašnji trend razvoja studija katastrofa: a) Pravni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa – pravni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije); pravni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine); pravni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature); pravni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizotije i epifitonoze, šumski požari); b) Pravni aspekti upravljanja rizicima od antro-pogenih katastrofa – pravni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radio-loškim katastrofama; pravni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama; pravni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastruk-turnim katastrofama; pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama; pravni aspekti upravljanja rizicima u katastro-fama izazvanim ratnim razaranjima; pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima; pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam); c) Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa – bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije) i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u atmosfer-skim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature); bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katas-trofama (epidemije, epizotije i epifitonoze, šumski požari) i d) Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa – bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama; bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama; bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama; bezbed-nosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materi-jama; bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima; bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima; bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

Zbornik radova je namenjen svima onima koji imaju želju za dodatnim usavršavanjem u oblasti studija katastrofa kako bi unapredili svoju akadem-sku delatnost. Imajuću u vidu nedostatak stručne literature u oblasti upravlja-nja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa, naučni i društveni značaj zbornika je nesumnjivo veliki.

U okviru prvog rada ,,Normativni okvir kriznog menadžmenta i nadležnosti gradova i opština u Srbiji (1948-2021)“, čiji je autor Jasmina Tanasić, analizira se razvoj lokalne samouprave i razvoj kriznog menadžmenta u Srbiji je tekao od kraja 40-ih godina XX veka naovamo na sličan način: od rastuće decentra-lizacije, koja je dostigla vrhunac od sredine 70-ih i trajala do 1990. godine. Devedesete godine karakteriše naglo sprovedena centralizacija i gubitak nadležnosti opština u kriznom menadžmentu ali i u ostalim javnim politikama. Od 2000. naovamo, ponovo se uspostavlja decentralizacija u nadležnostima lokalne samouprave u oblasti kriznog menadžmenta. Novija zakonska rešenja upravlјanja u kriznim i vanrednim situacijama na lokalnom nivou u Srbiji slede savremene prakse razvijenih zemalja, ali je upitno koliko su sprovedena i uz postojeći nivo podrške lokalnim samoupravama, ostvariva na lokalnom nivou.
U drugom radu pod nazivom ,,Pravno uređenje bezbednosti informacione kritične infrastrukture“ autori Tatjana Bugarski i Milan Pisarić zaključuju da mrežni i informacioni sistemi i usluge, kao informaciona kritična infrastruktu-ra, imaju značajnu ulogu u savremenom društvu, pa je njihova pouzdanost i bezbednost od važnosti za ključne društvene i ekonomske aktivnosti. Ipak, njihovom postojanju i pravilnom funkcionisanju prete određeni bezbednosni rizici u sajber prostoru, koji su sve većih razmera, učestalosti i uticaja. Tako ovi sistemi mogu postati meta sajber napada, odnosno nedozvoljenih radnji koje se preduzimaju sa namerom prouzrokovanja štete i/ili prekida njihovog rada. Ovakvi incidenti mogu ugroziti društvene i ekonomske aktivnosti, koji zavise od informacione kritične infrastrukture. Zbog toga je neophodno posvetiti pažnju sajber bezbednosti. Pri tome, upravljanje rizicima u sajber prostoru mora biti takvo da se ne ugrozi pravna sigurnost. U tom smislu od izuzetne važnosti je način na koji se propisuju smernice za procenu rizika po sajber bezbednost. Dobar primer regulative predstavlja Direktiva Evropske unije o bezbednosti mrežnih i informacionih sistema. Direktiva predviđa da se određene organizacije obavežu da preduzmu odgovarajuće i proporcionalne mere bezbednosti, te da uoče, procene i uzmu u obzir rizike po sajber bez-bednost sa kojima se suočavaju, kako bi se smetnje po pružanje usluga sprečile i svele na minimum. Cilj Direktive je da se propisivanjem takvih obaveza obezbedi da informaciona kritična infrastruktura bude zaštićena od prekida koji bi mogli biti od uticaja po ključne ekonomske i društvene aktivnosti. Predmet rada je analiza obaveze zaštite i informisanja koje Direk-tiva o bezbednosti mrežnih i informacionih sistema propisuje za pružaoce digitalnih usluga.

Rad ,,Odluke lokalnih štabova za vanredne situacije usmerene ka suzbijanju epidemije zarazne bolesti COVID-19: kazneni aspekt“ autor Ivan Milić temelji na ispitivanju odluke da u pojedinim lokalnim samoupravama važe posebna pravila ponašanja koja su uvedena iz razloga suzbijanja epidemije zarazne bolesti COVID-19. Odlukama lokalnih štabova za vanredne situacije uvode se određene obaveze za sva ili pojedina fizička i pravna lica ali i za preduzetnike. Tim odlukama se na primer skraćuje radno vreme ugostitelјskih objekata, propisuje obavezno nošenje zaštitne maske, ograničava sloboda kretanja, i dr. Pojedinim odlukama se propisuju i prekršaji ukoliko se prekrši određeni član te iste odluke lokalnog štaba za vanredne situacije. Međutim, važno pitanje o kojem će biti reči u radu tiče se „kaznenih posledica“ ukoliko neko lice postupi suprotno odluci lokalnog štaba za vanredne situacije.
U radu ,,Upravno ograničavanje prava svojine u slučaju elementarnih nepo-goda“ autor Ratko Radošević ističe da elementarne nepogode mogu da dovedu do različitih vidova ograničavanja prava svojine građana na nepo-kretnim i pokretnim stvarima. Cilj rada je da se utvrdi pravni režim ograniča-vanja prava svojine u ovim vanrednim okolnostima i da se izdvoje one mere koje imaju upravni karakter – koje se vrše uz upotrebu upravnih ovlašćenja. U pitanju su mere koje bi, uslovno, mogle da se podvedu pod eksproprijaciju i rekviziciju, kao klasične vidove upravnog ograničavanja prava svojine.

U okviru rada ,,Teorijsko i normativno-pravno određenјe civilne odbrane i civilne zaštite“, čiji je autor Vladimir Jakovljević, kao osnovni cilј i namena izdvaja se upoznavanje šire čitalačke, naučne i stručne javnosti sa pojmom i suštinom civilne odbrane i civilne zaštite, različitim teorijskim i pravnim pristupima i elaboracijama (užim i širim) koje idu u prilog jasnog definisanja ovih termina i ukazivanje na razlike jednog od drugog, kao i različitost od drugih sličnih termina kao što su, civilna bezbednost, civilno planiranje za vanredne situacije i slično. U teorijskim analizama i elaboracijama koja se tiču civilne odbrane sadržaj i obim te sintagme nije još uvek precizno i jasno razgraničen od ostalih sličnih pojmova. Mogu se uočiti težnje za korišćenje mnogobrojnih pojmova kao što su, civilna zaštita, civilna bezbednost, pri-vredna odbrana, odbrana civila, pasivna zaštita, nacionalna ili alternativna odbrana, civilno planiranje za vanredne situacije. Ovakav specifičan izbor reči i pojmova obično nije slučajan. On ne samo da govori ono što autori misle i žele da kažu, nego vrlo često govori o stanju i shvatanjima društvenih

grupa koje se tim terminima služe, pa čak i o društvu unutar koga su termini u opticaju.
U okviru rada ,,Prevare u kontekstu upravljanja vanrednim situacijama“ autori Snežana Knežević, Stefan Milojević, Miljan Adamović i Jovan Travica potvrđuju da je prevarna radnja (prevara) reč koja ima značajnu težinu. Da bi se sprečio nastanak prevara, neophodno je identifikovati šta su uzroci prevare i napraviti plan za njihovo sprečavanje. Različiti su mogući uzroci koji podsti-ču ljude da izvrše prevaru. Nezavisno od razlike u kulturi, tradiciji, običajima, sve kulture prevaru, mito i korupciju tretiraju kao radnje koje su zabranjene i neetičke. Vanredne situacije se dešavaju nepredvidivo i dovode do toga da pojedinci i organizacije odmah prebace svoj fokus i pažnju na rešavanje situacije. Tokom pandemije ili velikih prirodnih katastrofa, dolazi do ograni-čenja u mogućnosti upravljanja rizicima od nastanka prevarnih radni, koje mogu imati razne oblike i izazvati velike ekonomske i druge posledice. U ovom radu se diskutuje o uzrocima i problemima vezanim za pojavu prevara koje su specifične za vanredne situacije. Biće ukazano i na razne kontrolne aktivnosti koje se mogu preduzeti tokom vanredne situacije da bi se rizik od nastanka prevarnih radnji sveo na najmanji mogući nivo.

U radu ,,Prevare u slučaju katastrofe: finansijski aspekti“ autori Snežana Knežević, Mrako Špiler, Aleksandra Mitrović i Marko Milašinović ukazuju da smo svi iskusili, posebno u novije vreme, kako katastrofe uništavanju ljudske živote i imovinu širom sveta. Ovaj članak opisuje specifičan problem koji se javlja uglavnom u slučaju katastrofe i oporavku od nje. Oporavak od katastrofa podrazumeva zadovoljenje finansijskih potreba, dugoročno ili kratkoročno posmatrano. Obim prevara i kriminalnih aktivnosti se povećava tokom katastrofa. Problem se odnosi na razmatranje pitanja vezanih za katastrofe, a koje mogu „otvoriti puteve“ za podršku pranju novca ili mogu da iniciraju utaju poreza. Dalje, posebno će biti istaknuta uloga koju imaju finansijski forenzičari.

U radu ,,Uloga privatnog obezbeđenja u upravljanju rizicima od katastrofa“ autor Nenad Radivojević ističe da sve brojnije i destruktivnije pojave poput masovnih i učestalih elementarnih nepogoda, terorističkih napada na kritičnu infrastrukturu, havarija, tehničko-tehnoloških akcidenata i sličnih događaja često dovode do proglašenja vanrednih situacija. To je uticalo na to da države reorganizuju svoje elemente sisteme nacionalne bezbednosti, a pose-bno sisteme smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacija-ma, kako bi blagovremeno i adekvatno odgovorile na navedene oblike ugrožavanja. Okosnicu te reorganizacije čini i aktivnosti na donošenju pravnog okvira kojim se proširuje krug subjekta zaštite i spasavanja. Jedan od tih subjekta u društvu jesu i subjekta iz oblasti privatnog obezbeđenja. Predmet ovog rada jeste analiza pozitivnopravne regulative koja uređuje oblast privatnog obezbeđenja, zaštite kritične infrastrukture i oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u R. Srbiji, a cilj je sagledavanje aktuelne i moguće uloge privatnog obezbeđenja u upravljanju rizicima od katastrofa.
U radu ,,Bezbednosni rizici od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija” autor Dejan Novaković elaborira da se obezbeđenje određenih objekata od nastanka požara u ovom slučaju kazneno-popravnih zavoda kao ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, zasniva na bezbednosnoj proceni ugroženosti tih objekata, koja predstavlja osnov za određivanje ciljeva, zadataka i nosilaca zaštite. Da bi se mogla sagledati mogućnost unapređenja procene ugroženosti kazneno-popravnih zavoda u ovom istraživanju prikaza-će se aktuelno stanje i način procenjivanja njihove ugroženosti u odnosu na rizike od požara. U cilju izrade naučne monografije i prikupljanja podataka za planirano empirijsko istraživanje, sačinjen je upitnik kako bi se sagledalo aktuelno stanje u oblasti organizacije sistema zaštite od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji. Anketa je bila anonimna, podaci su se isključivo koristili u istraživačke svrhe. Posebna pažnja bila je posvećena metodologiji procenjivanja rizika od požara i preduzimanju mera usmerenih na eliminisanje uzroka nastanka ili minimizaciji efekata rizičnog događaja, kao i mera za obezbeđenje minimalnih gubitaka i otklanjanja posledica ukoliko dođe do realizacije rizičnih događaja, što sve zajedno predstavlja osnov upravljanja rizikom od požara.

U radu ,,Deljenje podataka u vanrednim situacijama“ autori Miljan Adamo-vić, Stefan Milojević, Marko Špiler i Jovan Travica ističu da deljenje podata-ka u vanrednim situacijama predviđa da se ono obavlja na rutinskoj osnovi, što podrazumeva mogućnost da se planira unapred. Međutim, to možda nije uvek slučaj, jer može doći do vanrednih situacija koje nisu mogle da se predvide. Tako, kriza koja je nastala usled pandemije koronavirusa, ilustruje potrebu za zajedničkim odgovorima javnih službi gde je brzo deljenje poda-taka od ogromnog uticaja na javno zdravlje i bezbednost. Prirodne katastrofe punog obima mogu opustošiti zemlje i naškoditi hiljadama ljudi. U vanrednim situacijama, aktivnosti koje spasavaju živote i ograničavaju uticaj zbog opasnosti, su ključne, i tada je važno brzo donositi odluke. U tom slučaju, posebno kompleksno pitanje za razne državne agencije i organizacije je koliko je moguće reagovati na pravi način, te doneti odluku o (ne)deljenju informa-cija. Predmet ovog rada jeste razmatranje šireg konteksta vezanog za deljenje informacija u vanrednim situacijama.

U radu ,,Fenomenološke i etiološke dimenzije katastrofa izazvanih zemljo-tresom“ autori Jelena Planić i Vladimir Cvetković zaključuju da su prirodne katastrofe postale deo svakodnevnog života savremenog čoveka, i njihove pojave su sve učestalije i intenzivnije zbog klimatskih promena. Zemljotresi zbog svoje nepredvidivosti predstavljaju jednu od najstrašnijih i najskupljih prirodnih katastrofa. Autori u ovom radu, koristeći pregled literature, pred-stavljaju osnovne karakteristike zemljotresa kao prirodnih katastrofa, kao i značaj pripremljenosti u odgovoru na prirodne katastrofe. Prikazani su osnovni elementi zemljotresa, klasifikacija, skale za merenje jačine zemljotre-sa i posledice koje izazivaju zemljotresi. S obzirom na to da pripremljenost za katastrofe na nivou pojedinca, zajednice i društva predstavlja efikasno oruđe u smanjenju rizika od katastrofa i ublažavanju njihovih posledica, u radu je posebna pažnja posvećena načinima poboljšanja pripremljenosti. Korišćenjem brojnih naučnih radova, prikazana su iskustva mnogih država čije primere je potrebno pratiti kako bi se na pravilan način osmislile i implementirale strate-gije ublažavanja posledica prirodnih katastrofa, i programi edukacije građana.

Rad ,,Mogućnosti upravljanja rizicima od šumskih požara pomoću geograf-skih informacionih sistema“ autor Saša Ljubojević temelji na opisivanju mogućnosti primene geografskih informacionih sistema u upravljanju rizicima od šumskih požara, sa osvrtom na prikupljanje podataka, analizom prikuplje-nih podataka, te predviđanjem bezbednosno rizičnih područja. Biće prikazano na koji način se može ostvariti sveobuhvatniji pregled ugroženih područja, objekata i stanovništva, na osnovu čega se mogu donositi adekvatne i pravo-vremene odluke. Pored navedenog, biće opisano i koliki bezbednosni aspekt prestavlja navedena baza podataka i na koji način je potrebno upravljati istom, te ko i kada može koristiti podatke. Podaci u toj bazi će jasno pokazati najrazličitija područja, te na koji način je moguće namerno izazvati štetu ogromnih razmera. Iako kreiranje jedne takve sveobuhvatne baze podataka, iz bezbednosnih razloga, predstavlja i bezbednosni rizik sam po sebi, potreba za zaštitom od požara prevazilazi takav rizik, ali zahteva strogo kontrolisano upravljanje rizicima.

U radu ,,Ekonomske posledice prirodnih katastrofa“ autori Goran Milošević i Luka Čaušić ispituju prirodne katastrofe (poplave, suše, ekstremne tempera-ture, požari, zemlјotresi) koje direktno i indirektno utiču na nivo rizika i stanje bezbednosti lјudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine. Pored tragičnih gubitaka ljudskih života, svoje negativne efekte katastrofe ispolјavaju u uništavanju materijalnih dobara i životne sredine u lokalnoj, regionalnoj i nacionalno zajednici. Posledice prirodnih katastrofa – faktori uticaja na percepciju građana Srbije. Zavisno od intenziteta delovanja prirod-ne katastrofe mogu izazvati negativne ciklične oscilacije u okviru ekonom-skog sistema zemlje i to: na tržište rada, finansijsko tržište, tržište kapitala, odnosno na sve aspekte života i rada jednog društva. To može značiti eko-nomsku neravnotežu ne samo u okviru mikroekonomskog područja gde se dogodio neželјeni događaj, već i na nivou makroekonomskog prostora.

U radu ,,Integrisano upravljanje otpadom u sistemu smanjenja rizika od katastrofa“ autor Jovana Martinović polazi od činjenice da u Republici Srbiji i širom sveta, nenaučno upravlјanje čvrstim otpadom i dalјe predstavlja složen i ozbilјan ekološki problem. Porast urbanizacije, industrijalizacije i eskponen-cijalnog rasta svetskog stanovništva odgovorni su za generisanje velikih količina otpadnih materijala, koji su direktno povezani sa zagađenjem zemljiš-ta, vazduha, vodnih resursa i rizicima po zdravlјe i sigurnost građana. Loše upravlјanje otpadom umnogome podriva uspeh ostvarivanja cilјeva održivog razvoja, čime se naglašava važnost i hitnost prelaska sa tradicionalnih linear-nih na integrisane pristupe upravlјanju otpadom. Polazeći od činjenice da je upravlјanje čvrstim otpadom globalno ekološko pitanje koje sadrži društveno-ekonomske, institucionalne, političke i ekološke aspekte, cilј ove studije je deskripcija i analiza različitih strategija integrisanog upravlјanja otpadom u razvijenim zemlјama i zemlјama u razvoju, sa posebnim fokusom na percepci-ju i učešće javnosti u aktivnostima upravlјanja otpadom, različite izazove i nedostatke sa kojima se suočava upravlјanje čvrstim otpadom i identifikova-nje inovativnih rešenja u ovoj oblasti. Iako je teško pronaći dobar sistem upravlјanja koji bi bio primenlјiv u svim zemlјama, nalazi su ukazali na sledeće karakteristike efikasnih i održivih sistema: prilagođenost lokalnim potrebama, minimalna upotreba toksičnih hemikalija, očuvanje resursa, smanjivanje otpada, korišćenje obnovlјivih izvora, uklјučivanje neformalnog sektora u aktivnosti upravlјanja otpadom (uključujući prikuplјanje, sortiranje i oporavak recikliranog otpada), veća tehnološka sofisticiranost i inovacije u upravlјanju otpadom, kontinuirano sprovođenje istraživanja i jasna zakonska regulativa. Imajući u vidu da nijedan sistem nije dovolјno efikasan u rešava-nju problema otpada usled prekomerne proizvodnje, trošenja i odlaganja, kao i determinisanost stavova i prakse lјudi u upravlјanju otpadom nivoom obrazovanja, starošću i prihodima, neophodno je podizanje svesti i sprovođe-nje kontinuiranih programa i kampanja obrazovanja javnosti o pravilnom upravlјanju otpadom na svim nivoima funkcionisanja društva. Rezultati preglednog rada doprinose unapređenju postojećeg fonda znanja o različitim aspektima integrisanog upravlјanja čvrstim otpadom.

U radu ,,Uloga multimedijalnih sadržaja u edukaciji mladih o katastrofama“ autori Ivana Krnjić i Vladimir M. Cvetković ističu da obrazovanje o katastrofama predstavlja jedan od najznačajnijih preduslova unapređenja pripremljenosti društva i građana za blagovremeno i adekvatno reagovanje u takvim situacijama. Iz tih razloga, koriste se različiti tradicionalni i inovativni načini edukacije mladih o katastrofama koji imaju za cilj unapređenje njihove otpornosti na različite prirodne i antropogene katastrofe. Koristeći pregled literature, autori u radu na jedan sistematičan način elaboriraju osnovne karakteristike obrazovanja o katastrofama, ali i karakteristike i načine primene multimedijalnih sadržaja u takvom procesu. Ne zapostavlajući značaj tradici-onalnih obrazovanih metoda, autori u radu predstavljaju osnovne modalitete sticanja znanja o katastrofama kroz školske programe sa osvrtom na njihovu bezbednostu u školskim objektima. Rezultati preglednog rada pokazuju da postoji ozbiljan dostupan društveni i naučno-pragmatični ambijent za osmiš-ljavanje i implementaciju multimedijalnih sadržaja u edukaciji mladih o katastrofama. Potrebno je nastaviti sa sprovođenjem istraživanja u ovoj oblasti u cilju unapređenja razumevanja svih prednosti i nedostataka upotrebe multimedija u obrazovne svrhe.
Rad ,,Tačnost informacija i njihovo precizno i nedvosmisleno prenošenje javnosti kao načini upravlјanja rizikom u okolnostima epidemije (Republika Srbija u toku vanrednog stanja 2020. godine)“ autora Dragane Ćorić potvrđu-je da nedovolјno poznavanje materije o kojoj se izveštava javnost, i kompe-tativnost u brzini objavlјivanja informacija, više puta su uznemirili javnost. Brojne edukacije novinara u određenim oblastima o kojima izveštavaju kao i stalno upućivanje istih na striktnu primenu pravila novinarske etike kao da ne postižu svoj cilј. Potreba da neko prvi objavi neku informaciju je ustupila mesto potrebi za istinitim i činjeničnim predstavlјanjem vesti. Ova zamena je bila posebno izražena tokom vanrednog stanja u Republici Srbiji 2020. godine, gde je neprecizno i senzacionalističko prenošenje informacija više puta dovelo do uznemiravanja javnosti i čak i prekršaja od strane građana jer su informacije bile prenete nedovolјno precizno ili netačno. Nakon navođenja nekoliko primera i dobre i loše prakse, rad završavamo sa konstituisanjem jedinstvene formule za stvaranje dobrih, istinitih novinskih tekstova, posebno u situacijama potencijalno velike uznemirenosti javnosti.

U radu ,,Bezbednosna zaštita Republike Srbije u uslovima prirodnih katastro-fa“ autori Željko V. Lazić i Martin I. Matijašević identifikuju prirodnu katastrofu kao specifičan bezbednosni fenomen u sebi sadrži različit dijapa-zon pretnji po bezbednost Republike Srbije. U zavisnosti od inteziteta, prostornog rasporeda i trajanja prirodne katastrofe, osim, opasnosti po ljude, materijalna dobra i životnu sredinu, sa sobom nosi pretnje po društveno-politički poredak. Kada državni organi u uslovima prirodnih katastrofa, nastoje da adekvatno organizuju i upravljaju sistemom zaštite i spasavanja, na prostoru koji je pogođen, obavezno dolazi do porasta sociopatoloških pojava, krađa, razbojništava, nasilničkog ponašanja. Predmet istraživanja u radu je zaštita bezbednosti Republike Srbije u uslovima prirodnih katastrofa, zaštite od direktnih posledica prirodnih katastrofa i indirektnih posledica, po posto-jeće društveno-političko uređenje, ekonomsku bezbednost i interese Republi-ke Srbije u regionu. U radu je izvršena tipologizacija bezbednosnih pretnji u uslovima prirodnih katastrofa.

U radu ,,Rizik od nastanka litosferskih katastrofa u Braničevskom okrugu“ ,čiji su autori Marija Đurić i Irena Blagajac, predmet istraživanja je analiza rizika od nastanka litosferskih katastrofa u Braničevskom okrugu. Zadatak istraživanja je analizirati intenzitet zemljotresa, kao i zastupljenost klizišta i odrona na proučavanoj teritoriji. Cilj rada je utvrditi stepen rizika nastanka litosferskih katastrofa koje mogu ugroziti život stanovništva i njihove delat-nosti u Okrugu. U radu je kartom prikazana geografska rasprostranjenost klizišta i odrona na teritoriji Braničevskog okruga. Za posmatranu teritoriju prikazane su i karte intenziteta zemljotresa za povratni period od 95 i 975 godina. Analizom su obuhvaćene gustina naseljenosti stanovništva prema naseljima u Okrugu, kao i rasprostranjenost poljoprivrednih, šumskih, naselje-nih, vodnih i industrijskih površina. U radu su kartografski prikazane gustina naseljenosti stanovništva i namena zemljišta. Uporednom analizom navedenih podataka izrađena je sintezna karta koja obuhvata geoprostorno preklapanje istraženih litosferskih nepogoda sa gustinom naseljenosti stanovništva i namenom zemljišta kako bi se dobile zone visokog stepena rizika za stanov-ništvo. Na bazi sintezne karte izrađena je karta visokog, srednjeg i niskog rizika od nastanka litosferskih katastrofa i njihovog uticaja na život stanov-ništva i na njihove delatnosti na teritoriji Braničevskog okruga. Na osnovu istraživanja dati su predlozi mera za prevenciju, pripravnost, odgovor na udes i sanaciju katastrofalnih posledica po stanovništvo, građevinske objekte i privredne delatnosti u Braničevskom okrugu.
U radu ,,Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim šumskim požarima“ autor Milica Stefanović ističe da se u prethodnom periodu javila se značajna opasnost od izbijanja i širenja šumskih požara, kako u svetu tako i kod nas. Pored ljudskog faktora, kao najčešćeg uzročnika, sve veći rizik za pojavu vanrednih situacija ove prirode javlja se usled klimatskih promena. Pod uticajem visokih temperatura, tokom prethodnih meseci došlo je do šumskih požara velikih razmera na području Turske, Grčke, SAD, Srbije. Poseban problem javlja se ukoliko požar nastane pod uticajem ljud-skog faktora, a usled nepovoljnih klimatskih uslova dođe do njegovog nekontrolisanog širenja. Ukoliko se ne saniraju pravovremeno, šumski požari mogu se značajno proširiti i dovesti do uništavanja životne sredine, kao i do ugrožavanja ljudskih života i materijalnih dobara. Prilikom pojave događaja ove prirode, od značaja su vremenski uslovi koji mogu doprineti dodatnom širenju opasnosti (vetar, visoka temperatura, sušno vreme i sl.) Različita istraživanja predviđaju povećanje globalne temperature u narednim decenija-ma. Imajući u vidu da je rešenje za klimatske promene i povećanje globalne temperature proces koji zahteva da prođe određeno vreme, potrebno je raditi na prevenciji i jačanju kapaciteta za odgovor na vanredne i hitne situacije. Takođe, značajno je organizovati obuke i edukativne programe i na taj način uticati da građani izgrade svest o posledicama koje može ostaviti njihovo neodgovorno postupanje, koje može dovesti do izbijanja požara u prirodi.

U radu ,,Komunikacija o rizicima od katastrofa“ autori Marko Radovanović i Vladimir M. Cvetković zaključuju da komunikacija rizika od katastrofa predstavlja jedan od temelјa uspešnog upravlјanja u katastrofama koji se ogleda u smanjenju razarajućih uticaja opasnosti od katastrofa na lјudske živote i imovinu, obezbeđenjem pravovremenih kritičnih informacija ugrože-nim zajednicama. Nedovoljno razvijen sistem indetifikacije, analize i deljenja informacija o rizicima od katastrofa dovodi do lošeg upravljanja u svim fazama katastrofa (ublažavanje, pripremljenost, odgovor i oporavak). U svakoj od spomenutih faza upravljanja postoje jasni zahtevi za specifičnim informacijama koje omogućavaju efikasno donošenje ključnih i blagovreme-nih odluka. Razmena informacija o rizicima od katastrofa je pod uticajem velikog broja faktora kao što su stepen naučno-tehnološke razvijenosti, demografskog, sociološkog i psihološkog ambijenta, kao i samih karakteristi-ka prirodnih i antropogenih opasnosti. Polazeći od nesumnjivog značaja informacija o rizicima od katastrofa, autori u preglednom radu identifikuju, analiziraju i sistematizuju relevantne aspekte fenomenoloških dimenzija komunikacije o rizicima od katastrofa. Posebna pažnja posvećena je sveobu-hvatnom sagledavanju izvora, subjekata i sredstava komunikacije, sa osvrtom na inovativna rešenja i strategije komunikacije u odgovoru na rizike od prirodnih i antropogenih katastrofa.
U radu ,,Specifični etički aspekti trijaže pružanja prve pomoći u situacijama sa velikim brojem žrtava“ autor Srđan Nikolovski ukazuje da katastrofe koje zahvataju ljudsku populaciju povećavaju rizik od preopterećenja resursa službi prve pomoći po broju žrtava i težini njihovih povreda i drugih hitnih zdravstvenih stanja. U takvim slučajevima, čak i medicinski neobrazovani pojedinci mogu biti u situaciji da pruže neophodnu medicinsku pomoć i pre dolaska ekipa hitne medicinske pomoći. Stalno balansiranje između deontologije i utilitarizma je svakodnevna pojava u medicinskoj praksi koja se intenzivira u hitnim medicinskim situacijama i u onim događajima kada spasavanje života dospe na prvo mesto. Iako mogu postojati određene olakšavajuće okolnosti, većina je veoma otežavajuća i one sa zadatkom da obezbede osnovne mere podrške životu stavljaju u stresnu poziciju u kojoj je pribranost od velike važnosti. Predmet ovog rada je ukazivanje na specifične etičke aspekte trijažnog procesa pri pružanju prve pomoći žrtvama katastrofa. U etici je objašnjeno nekoliko situacija koje se odnose na selekciju pacijenata kojima treba pružiti medicinsku pomoć, kao i na mere koje treba primeniti. Najbitniji cilj ovih ilustrativnih situacija jeste da se utvrdi koji od navedenih etičkih pristupa treba primeniti da bi se sačuvalo što više života, a da se nijedna od žrtava istovremeno ne zapostavi. Zbog prisustva vremena kao ograničavajućeg faktora, primena principa trijaže i otklanjanje bilo kakvog oblika konfuzije je najefikasniji način pružanja hitne pomoći svim žrtvama katastrofe kako od strane nemedicinskog tako i od strane medicinskog osoblja.

U radu ,,Percepcija građana o primeni inteligentnih informacionih sistema u upravljanju u vanrednim situacijama“ autori Vojkan Nikolić, Predrag Miloše-vić i Nikola Krunić zaključuju da su inteligentni sistemi bitan element ostva-renja ciljeva u različitim oblastima ljudskog rada i ponašanja, pa i u oblasti nacionalne bezbednosti. Korišćenjem računarskih sistema i njihovih aplikacija u operativnim i upravljačkim oblastima rada stvaraju se konkurentske predno-sti, obezbeđuje se razmena informacija zasnovana na znanju. U oblasti upravljanja vanrednim situacijama, brzina reagovanja i odgovora na pretnje je posebno značaja. Zahvaljujući informatičkoj obradi podataka, sistem uprav-ljanja je u mogućnosti da gotovo u svakom trenutku zna gde se pojavljuju problemi i rizici i kakav je nužni odgovor reagovanja na sve izazove i rizike.
U ime autora, izražavam zahvalnost onima koji su najviše doprineli objavljivanju zbornika radova kao što su Naučno-stručno društvo za uprav-ljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa u ulozi izdavača, kao i recenzentima koji su vrlo strpljivo i detaljno proučili i unapredili sve naučne radove. Takođe, izražavam zahvalnost saradnicima Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodng instituta za istraživanje katastrofa Ani Đergović, Tamari Ivković, Tamari Mančić, Martinu Matijaševiću, Stevi Miletiću, Nemanji Miljkoviću, Jeleni Planić, Zoranu Planojeviću, Sofiji Radojković i Milici Stefanović.

Beograd, mart 2022. godine

Prof. dr Vladimir M. Cvetković

TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE

PRVI NACIONALNI SEMINAR IZ OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE

Beograd, Zadužbina Kolarac od 16. do 18. aprila 2021. godine

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSDR-URVS) i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda u saradnji sa većim brojem relevantnih i društveno odgovornih subjekata i snaga zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, organizovao je Prvi trodnevni nacionalni seminar za mlade i studente svih državnih i privatnih Univerziteta i Fakulteta sa područja Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Tema seminara je bila ,,Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke” i održan je u Beogradu u Velikoj dvorani Zadužbine Kolarac, u vremenskom periodu od 16. do 18. aprila 2021. godine uz poštovanje svih preventivnih epidemioloških mera. Prvi dan seminara je započet dočekivanjem predavača, učesnika i gostiju i njihovom registracijom. Nakon toga, program je započet himnom Republike Srbije ,,Bože pravde” koju je izvela Nikolina Milenković, kao i himnom Univerziteta u Beogradu.

Poštovani čitaoci, nakon uspešno realizovanog prvog nacionalnog seminara iz oblasti vanrednih situacija u organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa, pred vama se nalazi tematski zbornik radova pod naslovom Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke. Zbornk je nastao kao rezultat samostalno istraživačkih aktivnosti studenata i njime je obuhvaćeno trinaest relevantnih naučnih radova u kojima se na vrlo vešt i interesantan način elaboriraju različite fenomenološke i etiološke dimenzije taktike zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Radove je recenziralo sedam recenzenata, dok je naučni i programski odbor seminara činilo više od deset profesora sa različitih Univerziteta i Fakulteta. Tematske jedinice zbornika su bile vrlo različite imajući u vidu dosadašnji trend razvoja studija katastrofa: a) Fenomenologija katastrofa i opasnosti – litosferske katastrofe; hidrosferske katastrofe; atmosferske katastrofe; biosferske katastrofe; katastrofe izazvane tehničko-tehnološkim opasnostima (nuklearne, radiološke, transportne, požari itd; ktastrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam); b) Taktika zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofama – taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije); taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine); taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature); taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari); c) Taktika zaštite i spasavanja u antropogenim katastrofama – taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u nuklearnim i radiološkim katastrofama; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u industrijskim katastrofama; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u transportnim i infrastrukturnim katastrofama; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim opasnim materijama; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim požarima; taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam). Zbornik radova je namenjen svima onima koji imaju želju za dodatnim usavršavanjem u oblasti studija katastrofa kako bi unapredili svoju akademsku ili praktičnu delatnost. Imajuću u vidu nedostatak stručne literature u oblasti taktikte zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, naučni i društveni značaj zbornika je nesumnjivo veliki. Polazeći od činjenice da se ovim zbornikom ne zadovoljavaju potrebe i mogućnosti realizacije istraživanja u ovoj oblasti, planom naučno-istraživačkih aktivnosti Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, predviđeno je objavljivanje po dva tematska zbornika u svakoj od narednih godina. U ime autora, izražavam zahvalnost onima koji su najviše doprineli objavljivanju zbornika radova kao što su Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa u ulozi izdavača, kao i recenzentima koji su vrlo strpljivo i detaljno proučili i unapredili sve naučne radove.

Usledilo je uvodno obraćanje Dejana Đurđevića ispred Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Centra za osnovnu policijsku obuku, Sektora za ljudske resurse, Nacionalnog trening centra za vanredne situacije koji je zvanično otvorio seminar. Nakon njega predavačima, polaznicima seminara i gostima se obratio i predsednika NSDR-URVS i direktor Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa doc. dr Vladimir M. Cvetković sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Svoja uvodna obraćanja su imali i prof. dr Dragan Mlađan, Šef katedre bezbednosnih nauka, Kriminalističko-policijski univerzitet, kao i predsednik Vatrogasnog saveza Srbije, Dragan Đapin. Program je nastavljen kulturno-umetničkim programom u kojem su mladi i talentovani ljudi poželeli dobrodošlicu polaznicima seminara: Kristina Utković i Anja Milošević, studentkinje III godine studija viole na Fakultetu muzičkih umetnosti u klasi profesora Ljubomira Milanovića- Karl Štamic iz dua br. 2 za dve viole, I stav Allegro moderato i Karl Štamic iz dua br. 1 za dve viole, I stav Allegro i III stav Rondo Ljiljana Milošević, studentkinja II godine glume, Fakulteta umetnosti Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poezija ,,Svetlost iznenada” Brana Petrović AD ,,Novi Beograd” Visoke turističke škole, igre iz okoline Leskovca ,,Carica se s cara dogovara”. Prvo predavanje je bilo predavanje kapetana Vatrogasno-spasilačkog broda, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlado Vukas na temu ,,Taktika gašenja požara na plovnim objektima, izvlačenje povređenih i ugroženih, izdavanje poziva za pomoć, međunarodne vežbe”. Drugi predavač bio je prof. dr Želimir Kešetović sa Fakulteta bezbednosti, Univerzitet u Beogradu. Tema njegovog predavanja je bila ,,Krizno komuniciranje u pandemiji izazvanoj Kovidom 19”. Predavač koji je sledeći izašao na binu sa temom ,,Taktika postupanja u vanrednim situacijama izazvanim opasnim materijama” bio je Dejan Đurđević ispred Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Centra za osnovnu policijsku obuku, Sektora za ljudske resurse, Nacionalnog trening centra za vanredne situacije. Četvrto predavanje prvog dana seminara upriličio je zamenik načelnika za nastavu, specijalista za medicinske aspekte u vanrednim situacijama Srpsko-Rusko humanitarnog centra u Nišu, Diljmar Berkutov koji je govorio o temi ,,Rad spasilačkog odreda ,,Centrospas” Ministarstva za vanredne situacije Rusije vezano za uklanjanje posledica eksplozije u luci Bejruta, u Libanu, 2020. godine”. Peti predavač bila je prof. dr Danijela Spasić sa Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu. Tema koju je prof. dr Spasić izlagala je temu pod nazivom ,,Rodni aspekti vanrednih situacija”. Nakon završenog prvog bloka predavanja, organizovana pauza za koktel i ručak u holu Zadužbine Kolarac gde su svi prisutni imali priliku da predahnu, razmene prve utiske i posluže se pićem i poslasticama. Usledio je novi blok predavanja od kojih je prvo predavanje bilo rezervisano za predstavnika Srpsko spasilačkog tima Srbije, Danila Budmira ,,Spašavanje na vodi, pravna regulativa i praktična iskustva”. Danilo Budimir je, nakon svog predavanja, ustupio mesto na sceni Miodragu Saviću, pukovniku u penziji, ekspertu u oblasti odbrane i vanrednih situacija. Govorio je na temu ,,Obuka građana za odbranu zemlje“. Osmo predavanje je predavanje prof. dr Vladimira Jakovljevića sa Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Njegovo izlaganje se zasnivalo na temi ,,Funkcionisanje civilne zaštite u vanrednim situacijama”. Na scenu su izašli i Vladica Zdravković i Pero Puhalović iz NRK Obalske straže i Srpsko spasilačkog tima Srbije sa vrlo zanimljiv i praktičnim osvrtom na temu ,,Upotreba čvorova, vezivanje čvorova i taktika zaštite i spasavanje; Iskustva iz poplava 2014. godine”. Nakon ovog predavanja, nastupao je prof. dr Dragana Mlađana sa Kriminalističko-policijskog univerziteta da svojom pričom prisutne vrati dve decenije unazad temom ,,Iskustva i pouke vatrogasno-spasilačkih jedinica u zaštiti i spasavanju građana u ratnim uslovima 1999. godine“. Drugi blok predavanja je bio gotov, predavači, učesnici i gosti su uživali u još jednom koktelu.

Kada je koktel završen, a kada su se predavači, učesnici i gosti ponovo vratili u Veliku dvoranu Zadužbine Kolarac, otpočelo je predavanje dr Jasmine Tanasić, koja dolazi ispred Stalne konferencije opština i gradova, čija je tema bila ,,Uloga Stalne konferencije gradova i opština u podršci lokalnim samoupravama u društvenoj brizi za zdravlje u kriznim i vanrednim situacijama”. Termin za poslednje predavanje prvog dana seminara pripao je Višem vatrogasnom oficiru i Komandantu štaba Vatrogasnog saveza Srbije, Zvonku Rakiću sa temom ,,Taktika gašenja požara na otvorenom prostoru”. Izlaganjem gospodina Rakića, prvi dan seminara bio je uspešno završen. Drugi dan seminara, nakon što su predavači, učesnici i gosti pristigli i smestili se, započet je himnom Republike Srbije ,,Bože pravde”. Kao prvi predavač ovog dana, na scenu je izašao Zamenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu u okviru Sektora za vanredne situacije Srbije iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Plemić. Tema predavanja gospodina Plemića je bila ,,Taktika spasavanja u saobraćajnim nezgodama”. Drugo predavanje je bilo na temu ,,Povezivanje smanjenja rizika od hidrometeoroloških katastrofa i integralnog upravljanja vodama primenom mera za povećanje retencionog kapaciteta sliva sa osvrtom na klimatske promene” dr Branislave B. Matić, naučnog saradnika u Institutu za vodoprivredu ,,Jaroslav Černi”. Usledilo je predavanje doc. dr Vladimira Miletića sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu na temu ,,Logorovanje u uslovima vanrednih situacija”. Na redu je bio koktel gde su se prisutni na kratko osvežili ne bi li bili spremni i fokusirani na predavanja koja su bila sledeća po agendi. Nakon pauze, na scenu je pozvana i dr Snežana Rajačić, Srednja medicinska škola ,,Nadežda Petrović” iz Zemuna. Ona je učesnicima govorila o temi ,,Ishrana iz prirode kao dopuni ishrani u vanrednim situacijama”. Ispred Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu je pristigao sledeći predavač doc. dr Bojan Janković ,a tema njegovog predavanja bila je ,,Uloga policije u vanrednim situacijama”. Na oduševljenje svih prisutnih, Vlada Plemić iz Sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova, imao je i svoje drugo pojavljivanje ovog dana seminara, ovog puta na temu ,,Taktike gašenja šumskih požara korišćenjem inovativnih tehnologija na terenu”. Sledeća pauza je bila pauza za ručak u trajanju od trideset minuta. Prisutni su se vratili svojim mestima sa velikim entuzijazmom da čuju ostale predavače koji su predviđeni za drugi dan seminara. Nakon toga, sa predavanjima je započeto odmah nakon ručka i prvo predavanje je bilo na temu ,,Ekonomski efekti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama” prof. dr Gorana Miloševića sa Pravnog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Po agendi, sledeće predavanje je održala prof. dr Vanja Rokvić sa Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu na temu ,,Uloga oružanih snaga u vanrednim situacijama”. Ponovo je na binu izašao Danilo Budimir iz Srpsko spasilačkog tima Srbije, tema koju je pripremio za drugi dan seminara je ,,Učešće na međunarodnim vežbama po sistemima INSARAG, praktična iskustva”. Učesnici su posle ovog predavanja, ponovo imali priliku da se druže i osveže na koktelu u trajanju od petnaest minuta. Nakon završenog koktela, Tina Šipicki i Nemanja Slepčević su imali priliku da, ispred kompanije 112 Planeks Doo iznesu svoje znanje na temu ,, Sprege između teorije i prakse u izradi Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja”. Dr Bojan Mitrović iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS je sledeći pričao na temu ,, Bazična osposobljenost policajaca MUP-a RS u plivanju kao osnovne motoričke veštine neophodne u akcijama zaštite i spasavanja“. Temu ,,Taktike evakuacije u vanrednim situacijama” učesnicima je približio Aleksandar Lazarević iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Sledeće predavanje na temu ,,Upotreba vatrenog oružja u ekstremnim situacijama” održao je još jedan od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Davor Petrović. Tim predavanjem uspešno je realizovan i drugi dan seminara. Treći dan seminar je, kao i prethodnih dana, započet u devet časova izjutra predavanjem ,,Zbrinjavanje u vanrednim situacijama u privremenim šatorskim naseljima. Mesto i uloga Vatrogasnog saveza Srbije u sistemu zaštite i spasavanja” čiji je predavač Dragan Adamović, Vatrogasni savez Srbije. ,,Prva psihološka i psiho-socijalna pomoć u vanrednim situacijama“ prof. dr Slađane Jović sa Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, bilo je sledeće predavanje koje su polaznici odslušali. Nakon njega, usledila je još jedna dama, prof. dr Snežana Knežević sa Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu i njeno predavanje na temu ,,Revizija prevarnih radnji u vanrednim situacijama”. Svoje predavanje imao je i tvorac seminara, doc. dr Vladimir M. Cvetković, na temu ,,Taktika zaštite i spasavanja ljudi u vanrednim situacijama izazvanim terorističkim napadima upotrebom oružja za masovno uništavanje”. Kapetan vatrogasno-spasilačkog broda, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlado Vukas se na bini pojavio i trećeg dana ovog trodnevnog seminara. Ovde je govorio o ,,Specijalističkoj obuci posade vatrogasno-spasilačke jedinice na brodu, iskustva sa terena”. Svoje izlaganje na temu ,,Savremena kretanja civilizacije i vanredne situacije” imao je prof. dr Miodrag Zečević sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu. Nakon svih ovih predavanja, usledila je pauza za ručak. U nastavku je Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda govorio o ,,Prognoza, najava i upozorenje na ekstremne količine padavina”. Nakon gospodina Todorovića, ponovo je na binu izašao Dragan Adamović ispred Vatrogasnog saveza Srbije na temu ,,Odbrana od poplava vodotokova i hidroakumulacija. Značaj preventivne zaštite od poplava”. Sledeća dva predavača su bila sprečena da fizički budu prisutna u Zadužbini Kolarac tog dana usled infekcije Korona virusom, ali ih to nije sprečilo da na seminaru učestvuju putem online predavanja. Prof. dr Slavoljub Dragićević sa Geografskog fakulteta u Beogradu i prof. dr Stanimir Kostadinov, Šumarski fakultet, Univerziteta u Beogradu su imali izlaganje na temu ,,Procena ugroženosti putne infrastrukture bujičnim poplavama na teritoriji Srbije: terenska iskustva i pouke“ . Usledila su dva inspirativna završna obraćanja sa vrlo mudrim zaključcima: Kapetana prve klase, načelnika za operativno-logistističke poslove, Centra vojno medicinskih ustanova Beograd, Uprava za vojno zdravstvo MO RS, Miloša Veličkovića i pukovnika u penziji, Miodraga Savića, eksperta iz oblasti odbrane i vanrednih situacija, gospodina Vlade Plemića iz Ministarstva unutrašnih poslova RS, Sektora za vanredne situacije. Nakon toga, doc. dr Vladimir M. Cvetković i prof. dr Vanja Rokvić predstavili su međunarodni projekat DAREnet (Danube river region resilience exchange network). Nakon toga, predsednik NSDR-URVS, zahvalio se svim učesnicima i predavačima na seminaru i pozvao sve prisutne na dodelu sertifikata i fotografisanje koje se održalo u holu Velike dvorane Zadužbine Kolarac. Predavači, učesnici i gosti su sa seminara izašli sa pregršt pozitivnih utisaka koje su lično upućene idejnom tvorcu seminara, predsedniku Naučno stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i direktoru Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa, ali i saradnicima koji su bili u organizaciji Prvog nacionalnog seminara u oblasti vanrednih situacija. Poruke podrške i čestitke, ali i utisci nisu prestajali da stižu i nakon završenog seminara što je zapravo najbolji pokazatelj da je uspešno realizovana ideja i cilj prenošenja znanja sa eminentnih stručnjaka iz ove oblasti na polaznike seminara. https://upravljanje-rizicima.com/taktika-zastite-i-spasavanja-u-vanrednim-situacijama-iskustva-sa-terena-i-pouke-prvi-nacionalni-seminar/

INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK MANAGEMENT

Međunarodni časopis o upravlјanju rizicima od katastrofa ili International Journal of Disaster Risk Management (IJDRM) osnovan je u toku 2018. godine i namenjen je publikovanju naučnih radova iz oblasti studija, politika i upravlјanja u uslovima katastrofa. Glavni i odgovorni urednik časopisa je prof. dr Vladimir M. Cvetković sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Pruža platformu za akademike, istraživače, kreatore politike i praktičare da objavlјuju kvalitetna istraživanja i prakse u vezi sa prirodnim i antropogenim katastrofama, i kriznim situacijama širom sveta. Časopis pomera interdisciplinarne granice i promoviše komunikaciju, saradnju i timski rad između profesija i disciplina kako bi se izbegli (prevencija) ili ograničili (ublažavanje i spremnost) negativni uticaji opasnosti, u okviru širokog konteksta održivog razvoja. Časopis ohrabruje razmenu ideja i iskustava, smanjuje rizik od katastrofa i gradi otpornost zajednice u kontekstu održivog razvoja.

Međunarodni časopis o smanjenju rizika od katastrofa obuhvata sve aspekte upravlјanja rizikom od katastrofa, uklјučujući, ali ne ograničavajući se na: svesnost i procenu rizika; analizu rizika i ranjivost; teoriju i praksu upravlјanja u katastrofama i krizom; razvoj znanja, uklјučujući obrazovanje, obuku, istraživanje i informacije o nezgodama; javnu posvećenost i institucionalne okvire, uklјučujući organizacionu, političku, zakonodavnu i zajedničku akciju; prevenciju, ublažavanje, odazivanje, planiranje oporavka, politiku i implementacije; promovisanje razmene ideja između praktičara, kreatora politika i akademika.

Videti Web sajt časopisa – International Journal of Disaster Risk Management (IJDRM)